ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΚΟΥΚΑΚΙ

2020
Eπιφάνεια: 120 m²
ΟΜΑΔΑ: Τίνα Βαρδαλάχου, Ναταλία Μπαζαίου
3D: PANSES CGI
Φωτογραφία: Cathy Cunliffe

Μια μεζονέτα δύο ορό­φων που συνδέ­ονται με εσω­τε­ρική σκάλα.

Σε λευκό φόντο με μικρές χρω­μα­τικές εντά­σεις σκη­νο­θε­τεί­ται ένα λιτό απο­τέ­λε­σμα με εστίες ενδια­φέ­ροντος.

Το ενιαίο ξύ­λινο πά­τωμα δίνει μια ζεστή αί­σθηση που ισο­ρρο­πείται από απαλό γκρι στους τοίχους.

Το τζάκι στο καθι­στι­κό κατα­λα­μβάνει το λι­γό­τερο δυ­νατό χώρο, επι­τρέ­πο­ντας και τη θέαση προς τον εξω­τε­ρικό χώρο.

Οι οργα­νω­τι­κές αρχές απο­σκο­πούν στη μέ­γι­στη εκ­με­τά­λλευση των κατα­κό­ρυ­φων επι­φα­νειών με απο­θη­κευ­τικούς χώρους, και στην καθο­δή­γη­ση των βλε­μμά­των με κατά­λλη­λο φωτισμό, επε­νδύ­σεις, κι­νη­τά και στα­θερά έπι­πλα, έτσι ώστε ο περιο­ρι­σμένος χώρος να φαί­νε­ται και να βιώ­νε­ται «απεριόριστος».

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΚΟΥΚΑΚΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΚΟΥΚΑΚΙ