Πολυκατοικία στον Πειραιά 2

Επιφάνεια Οικοπέδου: 149,23 m²
Συνολική Επιφάνεια: 445,17 m²

Πολυκατοικία δια­με­ρι­σμά­των, με ενο­ποιή­σεις με εσω­τε­ρι­κή σκά­λα ανά δύο ορό­φους, με συ­νο­λι­κά πέντε με­ζο­νέ­τες.

Ιδιαί­τε­ρη επί­λυ­ση σε κά­το­ψη, καθώς η θέα ξε­δι­πλώ­νε­ται προς τον ακά­λυ­πτο χώ­ρο του οι­κο­πέ­δου, χω­ρο­θε­τώντας τα κα­θι­στι­κά προς τον ακά­λυ­πτο και τους κοι­τώ­νες προς τον δρό­μο.

Η όψη δια­σπά­ται σε μι­κρό­τε­ρες ενό­τη­τες προ­σε­γγί­ζο­ντας την ανθρώ­πι­νη κλί­μα­κα, με μο­ρφο­λο­γι­κά εργα­λεία το έρκερ και τις ξύ­λι­νες επε­νδύ­σεις.