Κατοικία με κατάστημα

2023
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ : 185 m²

Κατοικία που ανα­πτύ­σσε­ται σε ένα ορο­φο­δια­μέ­ρι­σμα α’ ορό­φου επί pilotis.

Τμήμα της pilotis εί­ναι κατά­στη­μα με πρό­σω­πο σε δρό­μο συ­χνής κυ­κλο­φο­ρίας.

Ιδιαίτερη επί­λυ­ση σε κά­το­ψη, καθώς πρό­κει­ται για οικό­πε­δο ιδι­αί­τε­ρα επί­μη­κες με τυ­φλές τις με­γα­λύ­τε­ρες όψεις.

Για μια ακό­μα φο­ρά, η οργά­νω­ση της κά­το­ψης περί ενός μι­κρού αι­θρίου λύ­νει το ζή­τη­μα φω­τι­σμού και αε­ρι­σμού.

Η όψη δια­σπά­ται σε μι­κρό­τε­ρες ενό­τη­τες, προ­σε­γγί­ζο­ντας την ανθρώ­πι­νη κλί­μα­κα, με μορφο­λο­γι­κά εργα­λεία τη σύ­νθε­ση επι­πέ­δων και όγκων και την πέ­τρι­νη επέ­νδυ­ση.