ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

2021-2022
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 200 m²

Η ισόγεια κα­τοι­κία δια­μο­ρ­φώ­­νεται λει­του­­ργι­κά σε δύο επί­­πε­δα με υψο­­με­­τρι­κή δια­φο­ρά δύο μέτρων.

Στο χαμη­λό­τε­ρο επί­­πε­­δο, γύρω από ένα αί­θριο, οι λει­­του­­ργίες εξυ­­πη­­ρε­τού­νται σε έναν ενιαίο χώρο: υπο­­δο­χή και συ­­να­­ντήσεις, εί­σο­­δος και κου­ζίνα-τρα­πε­ζαρία, ενώ στο α­νώ­­τε­­ρο επί­­πε­­δο δια­­μο­­ρφώ­­νο­­νται με­­μο­­νω­­μένοι χώροι.

Το αίθριο και τα με­­γά­­λα ανοί­­γμα­­τά του κα­θι­­στούν τον εσω­­τε­­ρι­­κό χώρο απρό­­σκο­­πτη συ­νέ­­χεια του εξω­­τε­­ρι­κού.

Η ογκοπλασία βα­σί­­ζε­­ται στη σύ­ν­θε­ση κατα­­κό­­ρυ­φων επι­­πέ­­δων και όγκων που ενα­­ρμο­­νί­­ζο­νται με το φυ­σι­κό πε­ρι­­βά­­λλον με τη χρήση δια­φο­­ρε­­τι­κών υ­λι­κών επέ­­νδυ­­σης, που προ­­σδί­­δουν στο κτίσμα και ένα στοι­χείο ταυ­­τό­­τη­τας.