διαμόρφωση κατοικίας με αίθριο

2021 – 2022
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 200 m²

Οι εσωτε­ρι­κοί χώροι αυτής της μο­νο­κα­τοι­κίας απει­κο­νί­ζουν έναν κατά­λλη­λο συ­νδυα­σμό μο­ντέ­ρνας πο­λυ­πλο­κό­τη­τας με φυ­σι­κά φι­νι­ρί­σμα­τα και υλι­κά, για να δώ­σουν έμφα­ση στον αρχι­τε­κτο­νι­κό σχε­δια­σμό του κτι­ρίου.

Οι κα­θα­ρές γρα­μμές και οι απλές φό­ρμες εμπο­τί­στη­καν με μια γή­ι­νη πα­λέ­τα, δη­μιου­ργώ­ντας ένα φω­τει­νό και ευά­ε­ρο κα­τα­πραϋ­ντικό πε­ρι­βά­λλον, με λί­γες ανα­τρο­πές πο­λυ­τέ­λειας και κο­μψό­τη­τας.

Μια εσω­τε­ρι­κή ατμό­σφαι­ρα σε αρμο­νία με το γύ­ρω το­πίο του σπι­τιού.