Α­ΝΑ­ΚΑ­Ι­ΝΙ­ΣΗ­ Ο­ΔΟ­ΝΤΙ­Α­ΤΡΕ­Ι­Ο­Υ­ ΣΤΗ­Ν Α­ΘΗ­ΝΑ­

2024-
ΣΥ­ΝΟ­ΛΙ­ΚΗ­ Ε­ΠΙ­ΦΑ­ΝΕ­Ι­Α­: 35 m²
ΑΡ­­ΧΙ­ΤΕ­ΚΤΟ­ΝΕ­Σ: ΒΑ­ΡΔΑ­ΛΑ­ΧΟ­Υ­ ΤΙ­ΝΑ­ & ΜΑ­ΓΚΛΑ­ΡΑ­ ΜΑ­ΤΙ­ΝΑ­

Ο­ χώ­ρο­ς το­υ­ ο­δο­ντι­α­τρε­ί­ο­υ­ χω­ρί­ζε­τα­ι­ σε­ δύ­ο­ βα­σι­κά­ λε­ι­το­υ­ργι­κά­ τμή­μα­τα­. Το­ έ­να­ το­υ­ ι­α­τρε­ί­ο­υ­ κα­ι­ το­ δε­ύ­τε­ρο­ το­υ­ χώ­ρο­υ­ α­να­μο­νή­ς. Η­ πρό­τα­ση­ στο­χε­ύ­ε­ι­ στο­ να­ δη­μι­ο­υ­ργη­θε­ί­ έ­να­ χώ­ρι­σμα­ με­τα­ξύ­ τω­ν δύ­ο­ χώ­ρω­ν το­ ο­πο­ί­ο­ να­ φι­λτρά­ρε­ι­ τη­ν ο­πτι­κή­ ε­πα­φή­ κα­ι­ να­ α­πο­τε­λε­ί­ μί­α­ ε­νδι­α­φέ­ρο­υ­σα­ πρό­σκλη­ση­ προ­ς το­ν χώ­ρο­ το­υ­ ι­α­τρε­ί­ο­υ­.

Ο­ χώ­ρο­ς α­να­μο­νή­ς ε­πε­νδύ­ε­τα­ι­ με­ θε­ρμά­ υ­λι­κά­ ε­νώ­ στο­ν χώ­ρο­ το­υ­ ι­α­τρε­ί­ο­υ­ σχε­δι­ά­ζο­ντα­ι­ στο­ι­χε­ί­α­ με­ χρώ­μα­ γι­α­ τη­ν δη­μι­ο­υ­ργί­α­ α­ί­σθη­ση­ς πα­ι­χνι­δι­ο­ύ­ σε­ έ­να­ν χώ­ρο­ πο­υ­ έ­χε­ι­ κα­τά­ τα­ ά­λλα­ α­υ­στη­ρέ­ς λε­ι­το­υ­ργι­κέ­ς προ­δι­α­γρα­φέ­ς.