ΔΙΩΡΟΦΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

2021
ΟΜΑΔΑ: Βαρδαλάχου Τίνα
3D: PANSES CGI

Δύο διαμερίσματα ενο­ποιή­θηκαν με μια οπή και με μια εσω­τε­ρική σκάλα, που τοπο­θε­τή­θηκαν στην κουζίνα, απο­τε­λώντας μέρος της δια­μό­ρφω­σης των απο­θη­κευ­τικών χώρων: ο κατα­σκευα­στικός περιο­ρι­σμός του σχε­δια­σμού μετα­τρά­πηκε σε προ­τέ­ρημα της λύσης.

Η κουζίνα, είσοδος και η σκάλα, σε α­παλή μέ­ντα με υπό­λευκο φόντο, καθώς και το ενιαίο ξύ­λι­νο πάτωμα, δίνουν στο χώρο μια ζεστή αί­σθη­ση, με ένα συνο­λι­κό γα­λήν­ιο, μεστό και φυ­σι­κό α­πο­τέ­λεσμα.