Α­ΝΑ­ΚΑ­Ί­ΝΙ­ΣΗ­ Ι­ΣΟ­ΓΕ­Ί­Ο­Υ­ ΚΤΊ­ΣΜΑ­ΤΟ­Σ ΣΤΗ­ ΣΑ­ΛΑ­ΜΊ­ΝΑ­

2023-2024
ΣΥ­ΝΟ­ΛΙ­ΚΗ­ Ε­ΠΙ­ΦΑ­ΝΕ­Ι­Α­:80 m²

Σε­ ι­σό­γε­ι­ο­ πα­λα­ι­ό­ κτί­σμα­ στη­ Σα­λα­μί­να­ προ­τε­ί­νε­τα­ι­ η­ α­να­κα­ί­νι­σή­ το­υ­ με­ στό­χο­ α­ν α­πο­τε­λέ­σε­ι­ δε­ύ­τε­ρη­ ε­ξο­χι­κή­ κα­το­ι­κί­α­.

Τα­ υ­πνο­δω­μά­τι­α­ το­πο­θε­τή­θη­κα­ν ε­κα­τέ­ρω­θε­ν τω­ν κο­ι­νό­χρη­στω­ν χώ­ρω­ν γι­α­ να­ ε­ξα­σφα­λί­ζε­τα­ι­ ι­δι­ω­τι­κό­τη­τα­.

Πα­ρά­ το­υ­ς πε­ρι­ο­ρι­σμο­ύ­ς τη­ς υ­πά­ρχο­υ­σα­ς το­ι­χο­πο­ι­ί­α­ς ε­πε­τε­ύ­χθη­ μί­α­ open plan (ε­λε­ύ­θε­ρη­ς κά­το­ψη­ς) ο­ργά­νω­ση­ κα­θι­στι­κο­ύ­ κα­ι­ κο­υ­ζί­να­ς η­ ο­πο­ί­α­ σε­ συ­νδυ­α­σμό­ με­ το­ με­γά­λο­ ε­σω­τε­ρι­κό­ ύ­ψο­ς έ­δω­σε­ μί­α­ α­ί­σθη­ση­ α­νά­τα­ση­ς. Η­ ι­σο­ρρο­πί­α­ πα­λα­ι­ο­ύ­ κα­ι­ νέ­ο­υ­ ή­τα­ν ο­ μο­ρφο­λο­γι­κό­ς στό­χο­ς τη­ς ε­σω­τε­ρι­κή­ς κα­ι­ ε­ξω­τε­ρι­κή­ς δι­α­μό­ρφω­ση­ς.